Na temelju članka 47. Statuta Hrvatske stranke svih čakavaca kajkavaca i štokavaca (u daljnjem tekstu Statut) Predsjedništvo Hrvatske stranke svih čakavaca kajkavaca i štokavaca (u daljnjem tekstu Predsjedništvo) na sjednici

održanoj 19. kolovoza, 2017.god. donijelo je :

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA
HRVATSKE STRANKE SVIH ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
(1) Etičko povjerenstvo HSSČKŠ-a se sastoji od tri (3) člana .
(2) Predsjednika Stranke imenuje na prijedlog Voditelja ureda Predsjednika Stranke članove Etičkog povjerenstva HSSČKŠ-a .
(3) Mandat članovima Etičkog povjerenstva HSSČKŠ-a traje četiri (4) godine.
(4) Etičko povjerenstvo HSSČKŠ-a, jednom godišnje, podnosi izvještaje o svome radu u pisanom obliku Voditelju ureda Predsjednika Stranke kao i samom Predsjedniku, koji taj izvještaj prosljeđuje Predsjedniku stranke.
(5) Etičko povjerenstvo je obavezno obavještavati u pisanom obliku, Voditelja ureda Predsjednika i Predsjednika Stranke o prijavi svakog slučaja povrede Pravilnika o Etičkom ponašanju članova stranke.

Članak 2.

(1) Etičko povjerenstvo HSSČKŠ-a prima pritužbe o povredama etičkog ponašanja članova HSSČKŠ-a temeljem Pravilnika o etičkom ponašanju HSSČKŠ-a te dalje postupa po Pravilniku Etičkog povjerenstva HSSČKŠ-a.
(2) Etičko povjerenstvo HSSČKŠ-a odgovara za svoj rad Predsjedništvu Stranke.
(3) Svaki član HSSČKŠ-a može podnijeti prijedlog Predsjedništvu ustrojstvenog tijela HSSČKŠ-a da se pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti člana HSSČKŠ-a. Ono ingerenciju toga prijedloga u roku od osam (8) dana prosljeđuje Etičkom povjerenstvu HSSČKŠ-a na daljnju obradu.
(4) Pravilnik Etičkog povjerenstva HSSČKŠ-a donosi Predsjedništvo HSSČKŠ-a.

2. RAD ETIČKOG POVJERENSTVA HSSČKŠ-a

Članak 3.

(1) Postupak za utvrđivanje odgovornosti člana HSSČKŠ-a, za lakše povrede Pravilnika o etičkom ponašanju HSSČKŠ-a ili Pravilnika o članstvu HSSČKŠ-a, pokreće ustrojstvena organizacija podnošenjem pritužbe Etičkom povjerenstvu HSSČKŠ-a na način da ono pritužbu prosljeđuje Prvostupanjskom sudu časti županijske organizacije HSSČKŠ-a kojoj član pripada.
(2) Postupak za utvrđivanje odgovornosti člana HSSČKŠ-a, za teže povrede Pravilnika o etičkom ponašanju HSSČKŠ-a ili Pravilnika o članstvu HSSČKŠ-a, pokreće se podnošenjem pritužbe Etičkom povjerenstvu HSSČKŠ-a koje pritužbu prosljeđuje Predsjedništvu HSSČKŠ-a, a ono ju prosljeđuje Visokom sudu časti HSSČKŠ-a.
(3) Protiv članova Središnjih tijela HSSČKŠ-a ne može se pokrenuti postupak bez odobrenja Predsjedništva HSSČKŠ-a, a na prijedlog Predsjednika Stranke. U slučaju kada se odobri pokretanje takvoga postupka, u prvom stupnju, sudi Visoki sud časti HSSČKŠ-a.
(4) Postupak donošenja disciplinskih mjera propisan je Pravilnikom Suda časti HSSČKŠ-a.

3. ZADACI ETIČKOG POVJERENSTVA HSSČKŠ-a

Članak 4.

(1) Zadaci Etičkog povjerenstva HSSČKŠ-a su :
daje mišljenje o sadržaju Pravilnika etičkog ponašanja i o načinu njegove primjene,
promiče etička načela,
prima pritužbe na ponašanje članova HSSČKŠ-a i utvrđuje njihovu osnovanost,
daje odgovore podnositelju pritužbe u roku od 15 dana od primitka pritužbe,
izvješćuje o pritužbi stranačku organizaciju HSSČKŠ-a protiv čijeg je člana pritužba podnesena.
(2) U slučaju osnovanosti pritužbe, za lakše povrede Pravilnika etičkog ponašanja
HSSČKŠ-a ili Pravilnika o članstvu HSSČKŠ-a, Etičko povjerenstvo HSSČKŠ-
a u roku od osam (8) dana pritužbu prosljeđuje Prvostupanjskom sudu časti
stranačke organizacije radi provedbe stegovne odgovornosti protiv čijeg je
člana pritužba podnesena.
(3) U slučaju osnovanosti pritužbe za teže povrede Pravilnika etičkog ponašanja
HSSČKŠ-a ili Pravilnika o članstvu HSSČKŠ-a, Etičko povjerenstvo HSSČKŠ-a u roku od osam (8) dana pritužbu prosljeđuje Predsjedništvu Stranke, a ono Visokom sudu časti HSSČKŠ-a, radi provedbe stegovne odgovornosti protiv člana kojega je pritužba podnesena,
(4) Prati primjenu Pravilnika etičkog ponašanja te predlaže njegove izmjene i dopune Predsjedništvu Stranke.

4. ODGOVORNOST ČLANOVA HSSČKŠ-a

Članak 5.

(1) Za povredu odredaba Pravilnika o etičkom ponašanju HSSČKŠ-a i Pravilnika o članstvu HSSČKŠ-a članovi HSSČKŠ-a odgovaraju Sudu časti kao i Predsjedništvu HSSČKŠ-a temeljem odredaba Pravilnika o radu Etičkog povjerenstva HSSČKŠ-a i Poslovnika o radu Suda časti HSSČKŠ-a .
(2) Postupak pred Sudom časti HSSČKŠ-a može pokrenuti :
a) Predsjedništvo HSSČKŠ-a protiv svakog člana temeljem dopisa Etičkog povjerenstva HSSČKŠ-a ili
b) Općinske, Gradske i Županijske organizacije HSSČKŠ-a kao i Gradska organizacija HSSČKŠ-a za Grad Zagreb protiv onih članova kojima su nadležni, ovisno o razini obnašanja njihove dužnosti temeljem dopisa Etičkog povjerenstva HSSČKŠ-a.
(3) Član Stranke protiv kojega je pokrenut postupak i Predsjedništvo ustrojstvenog tijela HSSČKŠ-a koje je pokrenulo postupak imaju položaj stranke u postupku.
(4) Sud utvrđuje samo one činjenice koje su stranke iznijele i izvodi samo one dokaze koje su stranke predložile. Teret dokazivanja određenih činjenica pada na stranku koja ih je iznijela.
(5) Kada Prvostupanjski sudovi časti ustrojstvenih oblika HSSČKŠ-a sude, moraju postupak provesti na način koji omogućuje izricanje odluke već na prvom ročistu.

5. DISCIPLINSKE MJERE

Članak 6.

(1) Prvostupanjski Sud časti HSSČKŠ-a donosi odluku u roku od 15 dana od zaprimanja pritužbe.
(2) Za povredu Pravilnika etičkog ponašanja HSSČKŠ-a ili Pravilnika o članstvu HSSČKŠ-a članu HSSČKŠ-a može se izreći :
usmena opomena,
pisana opomena,
javna opomena koja se objavljuje u podružnici HSSČKŠ-a čiji je član,
novčana kazna koja je prihod HSSČKŠ-a,
opomena pred isključenje iz HSSČKŠ-a ili
isključenje iz HSSČKŠ-a.
(3) Visinu novčane kazne iz gornje stavke utvrđuje Predsjedništvo HSSČKŠ-a na prijedlog predsjednika Stranke za svaku kalendarsku godinu. Novčana kazna ne može iznositi više od 3 iznosa članarine člana HSSČKŠ-a kojemu se izriče novčana kazna.
(4) Protiv odluke Prvostupanjskog Suda časti HSSČKŠ-a podnositelj pritužbe kao i član HSSČKŠ-a, kojemu je izrečena jedna od mjera iz ovoga članka, točke (2), mogu uložiti žalbu Visokom sudu časti HSSČKŠ-a u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostupanjske odluke.
(5) Visoki sud časti HSSČKŠ-a odlučiti će o žalbi u roku od 30 dana od dostavljanja žalbe
(6) Odluka Visokog suda časti HSSČKŠ-a je konačna.
(7) Svaka donesena odluka disciplinske mjere daje se na uvid i odobrenje ili odbacivanje Predsjedniku Stranke.

6. TEŽE POVREDE ČLANA HSSČKŠ-a

Članak 7.

Težom povredom obveza člana smatra se :
svako njegovo postupanje koje je uzrokovalo ili je moglo uzrokovati teže posljedice ili štetu za ugled i interese Stranke,
svako njegovo postupanje koje je uzrokovalo ili je moglo uzrokovati teže posljedice ili štetu za ugled i čast Predsjednika, Predsjedništva ili drugih dužnosnika Stranke (verbalni delikt i sl. ),
kad bitno krši Statut HSSČKŠ-a,
kad djeluje u suprotnosti s Programom HSSČKŠ-a,
kada se ponaša suprotno načelima i ustroju HSSČKŠ-a ili
kad grubo krši Pravilnik etičkog ponašanja članova HSSČKŠ-a,
kad grubo krši Pravilnik o članstvu HSSČKŠ-a,
uključenje u djelatnost koja predstavlja sukob interesa,
kad odaje informacije označene kao poslovna stranačka tajna.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, glasovanjem
na sjednici Predsjedništva Stranke.

Članak 9.

Ovaj Poslovnik temeljem Poslovnika o radu Predsjedništva HSSČKŠ-a članak
19. točka (4) donosi i tumači Predsjedništvo Stranke.

Članak 10.

Kada je Poslovnik valjano usvojen na sjednici Predsjedništva HSSČKŠ-a te ga
je potpisao Predsjednik Stranke, smatra se izvornikom Poslovnika.

Predsjednik HSSČKŠ-a

Nedjeljko Babić

 

U Zagrebu, 19. kolovoza 2017.