Na temelju članka 36.točka (3) Statuta Hrvatske stranke svih čakavaca kajkavaca i štokavaca (u daljnjem tekstu Statut) na sjednici Redovne Skupštine HSSČKŠ-a (u daljnjem tekstu Skupština) održanoj 05. kolovoza, 2017.god.Skupština HSSČKŠ-a je donijela :

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

HRVATSKE STRANKE SVIH

ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA

 

 

 1. TEMELJNA NAČELA

Članak 1.

 1. Poslovnikom o radu Skupštine Stranke određuje se način rada i odlučivanja članova Skupštine, prava i dužnosti Predsjednika i članova Skupštine Stranke, obveza čuvanja poslovne tajne, sazivanja sjednica i njihov tijek, donošenja raznih stranačkih akata te druga pitanja bitna za rad i funkcioniranje Stranke u skladu sa odredbama Statuta i Zakona o političkim strankama te drugim propisima Republike Hrvatske.

 2. Odredbe ovoga Poslovnika o pogledu načina rada primjenjuju se i na rad komisija, odbora, sekcija i drugih tijela osnovanih od strane Predsjedništva, a na prijedlog Predsjednika Stranke.

 3. Članovi Skupštine, kao i ostali koji sudjeluju u radu Stranke i tijela koje je Predsjedništvo Stranke imenovalo na prijedlog predsjednika Stranke, dužni su se pridržavati propisanoga u ovome Poslovniku.

Članak 2.

 1. Skupština Stranke (u daljnjem tekstu Skupština) je, po Statutu Stranke članak 36. Točka (1), najviše tijelo upravljanja Stranke.

 2. Načini rada i donošenja odluka na sjednicama Skupština utvrđuju se ovim poslovnikom kojega donosi Skupština.

 3. Sastav, djelokrug rada i ovlaštenja utvrđeni su Statutom Stranke od članka 36.do zaključno članka 40..

 4. Akte koje donosi Skupština potpisuje Predsjednik Stranke.

 

Članak 3.

 1. Predsjednik Stranke saziva i predsjedava sjednicama Skupštine.

 2. Predsjednik Stranke brine o izvršavanju odluka Skupštine.

 3. Predsjednik Stranke odgovara za svoj rad Skupštini te je odgovoran za provođenje odluka.

 4. Predsjednik Stranke je u pravilu i Predsjednik Radnog predsjedništva.

 1. SASTAV SKUPŠTINE HSSČKŠ-a

Članak 4.

Skupštinu Stranke sačinjavaju :

 • izaslanici Županijskih organizacija HSSČKŠ-a,

 • izaslanici Gradske organizacije HSSČKŠ-a Grada Zagreba,

 • izaslanici koje izabiru Organizacije HSSČKŠ-a ustrojene u inozemstvu.

 • izaslanici Organizacije mladeži HSSČKŠ-a,

 • izaslanici Organizacije žena HSSČKŠ-a „M.J. Zagorke“

 • izaslanici drugih Organizacija HSSČKŠ-a a

 • članovi Središnjih tijela HSSČKŠ-a koji su :

 1. Predsjedništvo HSSČKŠ-a,

 2. Visoki sud časti HSSČKŠ-a,

 3. Odbor za Statut HSSČKŠ-a,

 4. Nadzorni odbor HSSČKŠ-a,

Članak 5.

 1. Vrste i vrijeme održavanja Skupština su :

 • Redovna – svake godine,

 • Izborna – svake četiri (4) godine i

 • Izvanredna – ovisno o hitnosti aktualno ukazane problematike vezane za rad Stranke ili vezane za problematiku na nivou države.

 1. Sjednica Skupštine može se održati i može pravovaljano donositi odluke, ako joj prisustvuje najmanje 5o% plus jedan član od ukupnog broja članova koji ju sačinjavaju

 

 

 1. POZIVI

 

Članak 6.

 1. Rok za dostavu poziva i dnevnoga reda članovima je najmanje tjedan dana prije održavanja sjednice, elektroničkom poštom uz povratnu obvezu odgovora. U slučaju da neki član nema elektroničku poštu poziv za sjednicu šalje mu se putem pošte uz povratnu obvezu odgovora.

 2. U slučaju potrebe hitnosti održavanja sjednice one se mogu sazvati i putem telefona.

Članak 7.

 1. Poziv za sjednicu Skupštine mora sadržavati naveden točan datum, mjesto održavanja i sat održavanja.

 2. Pozivom se dostavlja prijedlog dnevnoga reda i odgovarajući materijali za predloženi dnevni red kao i evidencijski listići za svakog člana iz sastava Skupštine.

 3. Pozivom se dostavlja i zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine.

 1. POSLOVNA TAJNA

Članak 8.

 1. Svi članovi, koji sačinjavaju Skupštinu, dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji im postanu i jesu dostupni tijekom sjednice Skupštine..

 2. Poslovnom tajnom smatraju se svi oni podaci koje odredi i navede Predsjednik Stranke, a vezani su za izravno ili neizravno djelovanje Stranke kao i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem sa Strankom, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba te je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Stranku kao i kada se ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Stranke.

 3. Službene izjave o odlukama donesenim na sjednicama Skupština Stranke daje Predsjednik Stranke ili osoba koju on za to ovlasti.

 

 

 1. TIJEK SJEDNICA SKUPŠTINA

Članak 9.

 1. Sjednicu Skupštine otvara Predsjednik i pozdravlja sve prisutne te navodi datum, mjesto i vrijeme početka sjednice Skupštine.

 2. Zatim predlaže dnevni red.

 3. Članovi Skupštine javnim glasovanjem potvrđuju prihvaćanje predloženoga iz točke (2) ovoga članka.

 4. Izabrani predsjednik Verifikacijske komisije konstatira koliko je prisutnih članova Skupštine , temeljem broja vjerodajnica, te ako je zadovoljena brojka od najmanje 50% plus jedan član od prisutnih članova Skupštine sjednica se smatra važećom i nastavlja se.

 5. Nakon prihvaćanja dnevnoga reda prelazi se na razradu točaka iz dnevnoga reda na način da, redoslijedom točaka, svaki predlagač materijala tj. izlagatelji određene teme podnese izvještaj o svojoj temi tj. zadatku nakon čega slijedi izglasavanje obrađenog prijedloga po zadanoj točki dnevnoga reda.

 

 

 1. POTVRĐIVANJE PRAVOVALJANOSTI MANDATA ČLANOVA SKUPŠTINE

 

Članak 10.

 1. Potvrđivanje pravovaljanosti mandata članova Skupštine kao i broj prisutnih potvrđuje se na samoj sjednci Skupštine temeljem njihovih evidencijskih listića, izdanih od strane nadležnih Županijskih organizacija Stranke kao i Gradske organizacije HSSČKŠ-a Grada Zagreba.

 2. Provjeru i potvrđivanje, a uz to i broj prisutnih obavlja Verifikacijska komisija.

 

Članak 11.

Članu Skupštine mandat prestaje :

 • istupanjem iz Stranke,

 • opozivom nadležne Općinske, Gradske ili Županijske organizacije Stranke,

 • brisanjem iz članstva Stranke zbog povrede Statuta ili

 • smrću.

Članak 12.

 1. Radno predsjedništvo Skupštine na čelu sa Predsjednikom je odgovorno da se na sjednicama Skupštine poštuje red i da se ne čine povrede ljudskog dostojanstva prema bilo kome od nazočnih te da se ne ugrozi ugled Stranke.

 2. U slučaju izazivanja nereda Predsjednik radnog predsjedništva je dužan upozoriti tj. opomenuti izgrednika, a u slučaju ponavljanja istog unosi se opomena u zapisnik upućena dotičnome članu Skupštine koji je opetovano prekršio pravilo.

 3. U slučaju da izgrednik nastavi sa istim radnjama Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se dotičnog izgrednika udalji iz dvorane. Realizacija toga postupka prema izgredniku je u ovisnosti od rezultata glasovanja.

 

Članak 13.

 1. Predsjednik radnog predsjedništva može i samostalnom odlukom, nakon opomene, udaljiti izgrednika iz dvorane.

 2. Svi članovi Skupštine obvezni su voditi brigu da se tijekom održavanja sjednice poštuje red.

 3. U slučaju da se ne može provesti red u dvorani Predsjednik može privremeno prekinuti sjednicu te ju nastaviti tek kada se za to ostvare uvjeti.

 4. Ukoliko se ni nakon dužeg vremena ne uspostavi red i uvjeti za rad sjednica se odgađa za drugi termin.

Članak 14.

 1. Radno predsjedništvo na čelu sa Predsjednikom ima pravo, tijekom sjednice, odrediti vrijeme predviđeno za stanku u radu, tj. odmor, kao i vrijeme trajanja toga odmora.

 1. Kako po procjeni tako i po potrebi Predsjednik može odrediti više puta takve stanke.

 2. Stanke ne mogu biti kraće od dvadeset (20) minuta, a ne dulje od četrdeset i pet (45) minuta

Članak 15.

 1. Ukoliko se tijekom rasprave utvrdi da je, po nekoj temi, izvještaj ili prijedlog nepotpun, Predsjednik može odlučiti da se rasprava prekine, a dopunjeni izvještaj podnese na slijedećoj sjednici Skupštine.

 2. Ukoliko je tema o kojoj se vodila rasprava dovoljno razjašnjena da bi se mogla donijeti odluka, Predsjednik zaključuje raspravu, formulira prijedlog i daje ga na glasovanje.

 3. Ukoliko za rješavanje pojedinoga pitanja, iz dnevnoga reda, ima više prijedloga Predsjednik daje na glasovanje prijedloge onim redom kako su podneseni.

 4. Na osnovu rezultata glasovanja, Predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

 5. Prihvaćen je onaj prijedlog za kojega je glasovala natpolovična većina nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 16.

 1. Na sjednici Skupštine se glasuje javno, osim ako se na sjednici ne odluči drugačije.

 2. Javno glasovanje provodi se istovremeno dizanjem ruku članova Skupštine koji se tako izjašnjavaju jesu li ZA ili PROTIV nekog prijedloga.

 3. Ako o nekoj temi dnevnoga reda ima više prijedloga, o svakome od njih, glasuje se odvojeno, po redoslijedu kako su predloženi.

 4. Poslije završnog glasovanja, Predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja i na temelju rezultata objavljuje koji je prijedlog prihvaćen ili odbijen.

 

Članak 17.

 1. U raspravi se , u pravilu, govori s govornice

 2. S mjesta se može govoriti samo ako tehnički uvjeti dozvoljavaju da se govornika čuje i da njegove riječi mogu biti zabilježene, o čemu odlučuje Predsjednik.

 3. Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo Predsjednik.

 4. Predsjednik osigurava da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru od strane drugih članova Skupštine.

 5. Na sjednici se može govoriti samo o temi za koju se je dobilo riječ, tj. samo o temi o kojoj se raspravlja, prema utvrđenom dnevnome redu.

Članak 18.

 1. Članu koji želi govoriti o povredi ovoga Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda Predsjednik mora dati riječ čim je taj član zatraži. Govor toga člana ne može trajati duže od 2 minute.

 2. Predsjednik je dužan nakon toga dati pojašnjenje o povredi ovoga Poslovnika, odnosno dnevnoga reda.

 

Članak 19.

 1. Svatko s pravom glasa, iz sastava Skupštine, ima pravo dobiti riječ najviše dva puta po 5 min.

 2. Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od Predsjednika.

 3. Predsjednik dodjeljuje riječ, u pravilu, prema redoslijedu prijave članova koji čine Skupštinu.

 4. Ako govornik prekorači dopušteno vrijeme ili se ne drži teme Predsjednik ga treba upozoriti, a u slučaju neposluha mu i oduzeti riječ.

 5. Pravila iz ovoga članka vrijede jednako i za raspravu pod točkom razno.

 

Članak 20.

 1. Pravo na ispravak netočnog navoda, po svakom predmetu u raspravi, ima svatko s pravom glasa.

 2. Ispravak netočnog navoda iznosi do 1 min. i odnosi se isključivo na pobijanje iznesene tvrdnje.

 3. Riječ za ispravak netočnoga navoda, u pravilu, se dodjeljuje odmah, bez obzira na redoslijed prijave govornika.

 4. Ako netko zlorabi mogućnost ispravka netočnog navoda Predsjednik ga mora upozoriti, a može mu i oduzeti riječ.

 5. Pravila iz ovoga članka vrijede jednako i za raspravu pod točkom razno.

 

Članak 21.

Nakon detaljne obrade svih točaka dnevnoga reda Predsjednik se zahvaljuje svim članovima Skupštine i zaključuje sjednicu decidirano navodeći u koliko sati završava.

 

 

 1. ZAPISNIK

 

Članak 22.

 1. Zapisnik ima obilježja isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada sjednice.

 2. O radu svake sjednice Skupštine Stranke vodi se zapisnik.

 3. Zapisnik vodi zapisničar koji je na sjednici Skupštine predložen od Predsjednika po članku 9. točka (2), a izglasan po članku 9. točka (3). ovoga Poslovnika.

 4. Zapisnik mora sadržavati :

 • osnovne podatke o radu sjednice,

 • redni broj sjednice,

 • datum i mjesto održavanja sjednice,

 • vrijeme početka i završetka trajanja sjednice, a u slučaju prekida sjednice vrijeme kada je prekinuta te kada je ponovno nastavljena,

 • imena, prezimena kao i broj nazočnih i nenazočnih članova Skupštine,

 • ime i prezime Predsjednika Radnog predsjedništva koji predsjedava sjednicom, odnosno osobe koju je ovlastio da za vrijeme njegove odsutnosti tj. spriječenosti vodi sjednicu, kao i imena i prezimena preostala dva člana Radnoga predsjedništva,

 • imena i prezimena Verifikacijske i Kandidacijske komisije te zapisničara i ovjerovitelja

 • imena i prezimena drugih osoba koje su prisutne sjednici, a bez prava glasa su,

 • utvrđivanje kvoruma,

 • odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,

 • predložen i usvojen dnevni red,

 • imena i prezimena izlagatelja o pojedinim pitanjima po točkama dnevnoga reda,

 • kratak sadržaj izviješća o raspravama i prijedlozima kao i o zaključcima po točkama dnevnoga reda,

 • rezultate glasovanja po točkama dnevnoga reda,

 • zaključci i donesene odluke po točkama dnevnoga reda,

 • kratak sadržaj rasprave po točki dnevnoga reda pod razno

 • i druga bitna događanja sa sjednice.

 1. Zapisnik potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja prihvaćeni odlukom članova Skupštine iz članka 9. točka (3) ovog Poslovnika.

 

Članak 23.

 1. Zapisnik prethodne sjednice Skupštine dostavlja se članovima Skupštine na tekućoj sjednici ili po dogovoru ranije.

 2. Na svakoj novoj sjednici Skupštine, članovima Skupštine, daje se na prihvaćanje zapisnik od prethodno održane sjednice Skupštine.

 3. Svaki član Skupštine ima pravo zatražiti da se zapisnik sa prethodno održane sjednice Skupštine ispravi ili dopuni. Ako se primjedba prihvati u zapisniku se izvrši odgovarajuća izmjena, nakon čega se tada tako cjeloviti zapisnik daje na prihvaćanje .

 4. Zapisnik na kojeg nema primjedbi kao i zapisnik na kojem su suglasno izvršene izmjene temeljem primjedbi, smatra se usvojenim.

 5. Zapisnici sa sjednica Skupštine pohranjuju se i čuvaju u arhivi Stranke.

 

 1. JAVNOST RADA REDOVNE SKUPŠTINE HSSČKJŠ-a

Članak 24.

 1. Javnost rada Skupštine Stranke ostvaruje se i osigurava dostavom pisanih materijala ustrojstvenim oblicima Stranke odobrenim od strane Predsjednika Stranke.

 2. Javnost rada Skupštine Stranke ostvaruje se i pozivanjem predstavnika sredstava javnoga priopćavanja za tisak i druge medije, ali samo uz odobrenje Predsjednika Stranke .

 

 

 1. ODNOSI S PREDSTAVNICIMA JAVNOG INFORMIRANJA

 

Članak 25.

 1. Predstavnici tiska i drugih sredstava javnoga informiranja, po odobrenju Predsjednika Stranke, mogu biti nazočni sjednicama Skupština, ali isključivo na temelju upućenog im poziva za Skupštinu, a u svrhu samo informativne reportaže tj. od dostupnosti javnosti izuzimaju se materijali i akti Skupštine koji su pod oznakom poslovna tajna određeni od strane Predsjednika Stranke.

 2. O radu Skupštine i njezinih tijela može se dati i samo službeno priopćenje za tisak i druga sredstva javnoga informiranja odobreno od strane Predsjednika Stranke, a u skladu sa Statutom Stranke tj. u skladu sa politikom Stranke.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

 1. Ovaj Poslovnik na sjednici Skupštine Stranke donose članovi same Skupštine Stranke natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova .

 2. Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.

 3. Za tumačenje ovoga Poslovnika nadležan je Glavni tajnik..

 4. Skupština Stranke radi po ovom Poslovniku određenom Statutom članak 36.

točka (3).

 

Članak 27.

 1. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, glasovanjem na sjednici Skupštine Stranke.

 2. Kada je Poslovnik valjano usvojen na sjednici Skupštine Stranke te ga je potpisao Predsjednik Stranke, smatra se izvornikom Poslovnika.

 

Predsjednik HSSČKŠ-a

Nedjeljko Babić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. REDOVNA SKUPŠTINA HSSČKŠ-a

 

 

 1. TEMELJNA NAČELA

 

Članak 28.

 1. Redovna Skupština Stranke saziva se jednom godišnje.

 2. Saziva ju Predsjedništvo Stranke temeljem prijedloga Predsjednika Stranke koji i zasjeda sjednicom Redovne Skupštine Stranke.

 3. Redovna Skupština Stranke je zatvorenog tipa dok Predsjednik Stranke ne predloži drugačije.

 

Članak 29.

 1. Odluku o broju članova Redovne skupštine Stranke utvrđuje Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, 30 dana prije održavanja sjednice Redovne skupštine Stranke.

 2. Rok za dostavu poziva članovima je najmanje tjedan dana prije održavanja same sjednice i to elektroničkom poštom sa povratnim odgovorom pozvanoga člana iz sastava Skupštine.

 3. U slučaju ako neki član iz sastava Redovne Skupštine nema elektroničku poštu, poziv za sjednicu Redovne Skupštine Stranke, šalje mu se putem pošte uz također povratnu potvrdu odgovora.

 4. Sve što poziv za sjednicu Skupštine mora sadržavati opisano je u članku 7. ovoga Poslovnika.

 

Članak 30.

 1. Nazočni članovi koji sačinjavaju sastav Redovne Skupštine Stranke, opisani u ovome Poslovniku po članku 4., biraju javnim glasovanjem predloženo :

 • Radno predsjedništvo u sastavu : Predsjednik radnoga predsjedništva i dva člana,

 • zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

 • Verifikacijsku komisiju u sastavu : Predsjednik verifikacijske komisije i dva člana

 • Dnevni red.

Članak 31.

 1. Sjednica Redovne Skupštine Stranke može se održati i može pravovaljano donositi odluke ako joj prisustvuje više od 50% plus jedan član od ukupnog broja članova Skupštine.

 2. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih javnim glasovanjem ukoliko se ne odluči drugačije.

 3. Ukoliko se ne odazove natpolovična većina, sjednica se odgađa na pola sata te se ponovno nastavlja na način da za njenu pravovaljanost, u ovome slučaju, mora biti prisutna 1/3 članova sjednice Redovne Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

 1. TIJEK SJEDNICE REDOVNE SKUPŠTINE HSSČKŠ-a

Članak 32.

Tijek vođenja sjednice Redovne skupštine Stranke određen je ovim Poslovnikom od članka 9. do zaključno članka 21.

 1. ZAPISNIK

Članak 33.

Što sve zapisnik mora službeno sadržavati i prosljeđivanje istoga članovima

Skupštine opisano je u članku 22. i 23. ovoga Poslovnika.

 1. ZADAĆE REDOVNE SKUPŠTINE HSSČKŠ-a

Članak 34.

 1. Zadaće Redovne Skupštine Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, a po odluci predsjedništva Stranke te po članku 38. Statuta Stranke su :

 • utvrđuje temeljna načela politike i stajalište Stranke,

 • donosi i po potrebi mijenja Program Stranke,

 • predlaže Statut Stranke te po potrebi njegove izmjene i dopune,

 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,

 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Stranke,

 • usvaja Financijski plan,

 • donosi Plan rada za tekuću godinu,

 • donosi smjernice i odluke o ostalim pitanjima vezanim za rad Stranke,

 • donosi odluku o izmjeni imena Stranke,

 • donosi odluku o prestanku rada i postojanja Stranke.

 1. POSLOVNA TAJNA

Članak 35.

 1. Članovi Redovne Skupštine Stranke dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji im postanu i jesu dostupni tijekom održavanja sjednice.

 2. Poslovnom tajnom smatraju se svi oni podaci koje odredi i navede Predsjednik Stranke, a vezani su za izravno ili neizravno djelovanje Stranke kao i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem sa Strankom, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba te je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Stranku kao i kada se ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Stranke.

 3. Službene izjave o odlukama donesenim na sjednicama Redovnih skupština Stranke daje Predsjednik Stranke ili osoba koju on za to ovlasti.

 1. JAVNOST RADA REDOVNE SKUPŠTINE HSSČKŠ-a

Članak 36.

 1. Javnost rada Redovne skupštine Stranke ostvaruje se i osigurava dostavom pisanih materijala ustrojstvenim oblicima Stranke odobrenim od strane Predsjednika Stranke.

 1. Javnost rada Redovne skupštine Stranke ostvaruje se i pozivanjem predstavnika sredstava javnoga priopćavanja za tisak i druge medije, ali samo uz odobrenje Predsjednika Stranke po članku 23. i 24. ovoga Poslovnika.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Redovna skupština Stranke djeluje po ovom Poslovniku Skupštine

HSSČKŠ-a.

Predsjednik HSSČKŠ-a

Nedjeljko Babić

 1. IZBORNA SKUPŠTINA HSSČKŠ-a

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 38.

 1. Izborna Skupština Stranke se u pravilu održava jednom u četiri (4) godine.

 2. Izbornu Skupštinu Stranke saziva Predsjednik Stranke temeljem odluke Predsjedništva Stranke.

 3. Po prijedlogu Predsjednika Stranke, odluka Predsjedništva Stranke sadrži dnevni red Izborne Skupštine Stranke i upute o kandidacijskom postupku, načinu glasovanja i utvrđivanju rezultata.

 4. Izborna Skupština Stranke radi po Poslovniku kojega sama donosi.

Članak 39.

 1. Nazočni članovi koji sačinjavaju sastav Izborne Skupštine Stranke, opisani u ovome Poslovniku po članku 4., biraju javnim glasovanjem predloženo :

 • Radno predsjedništvo u sastavu : Predsjednik radnoga predsjedništva i dva člana,

 • zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

 • Verifikacijsku komisiju u sastavu : Predsjednik Verifikacijske komisije i dva člana,

 • Kandidacijsku komisiju u sastavu : Predsjednik Kandidacijske komisije i dva člana

 • Dnevni red.

 1. ZADAĆA IZBORNE SKUPŠTINE HSSČKŠ-a

Članak 40.

 1. na prijedlog Predsjedništva Stranke bira i razrješuje :

 • Predsjednika Stranke,

 • zamjenika Predsjednika Stranke,

 • pet (5) dopredsjednika, iz svake regije RH, tj. skupina županija po jedan :

 1. iz istočne RH – Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Virovitičko- podravska.

 2. iz sjeverne RH – Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Bjelovarsko-bilogorska.

 3. iz središnje RH – Grad Zagreb i Zagrebačka županija

 4. iz zapadne RH – Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka.

 5. iz južne RH – Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska.

– Predsjednika Organizacije mladeži

– Predsjednicu Organizacije žena

– Nadzorni odbora od pet (5) članova

– Visoki časni sud od pet (5) članova i

– Odbor za Statut od pet (5) članova.

 1. POKRETANJE IZBORA PREDSJEDNIKA HSSČKŠ-a

Članak 41.

 1. Postupak izbora Predsjednika Stranke pokreće se u ovim slučajevima :

 1. redovitim reizborom svake četiri (4) godine ili

 2. po zahtjevu samoga Predsjednika Stranke ili

 3. ukoliko na pismeni zahtjev 3/4 članova Skupštine, Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku Stranke.

 1. Predsjednik može prije isteka mandata podnijeti ostavku.

 2. Prestankom mandata Predsjednika Stranke prestaje i mandat svim Središnjim tijelima Stranke (Predsjedništvo, Visoki sud časti, Odbor za Statut i Nadzorni odbor)

Članak 42.

 1. U slučaju trajne odsutnosti (više od 6 mjeseci) Predsjedništvo Stranke pokreće postupak za izbor novoga Predsjednika Stranke.

 2. U slučaju smrti, podnošenja ostavke ili zamolbe za razrješenjem dužnosti Predsjednika Stranke, u roku od trideset (30) dana, održat će se Izborna skupština na kojoj će se izabrati novi Predsjednik Stranke.

 1. NAČIN IZBORA PREDSJEDNIKA HSSČKŠ-a

Članak 43.

 1. Kandidature za Predsjednika Stranke prima Predsjedništvo Stranke koje odlučuje i sastavlja izbornu listu kandidata koju predlaže na Izbornoj Skupštini.

 2. Predsjednik Stranke se bira iz redova članova Stranke glasovanjem na Izbornoj Skupštini Stranke na mandat od četiri (4) godine.

 3. Kandidati, koji se kandidiraju na mjesto Predsjednika Stranke, moraju Predsjedništvu Stranke, najmanje trideset (30) dana prije Izborne skupštine Stranke, priložiti :

 • svoje životopise,

 • prijedloge kompletnog sastava Predsjedništva,

 • prijedloge kompletnog sastava članova Nadzornoga odbora,

 • prijedloge kompletnog sastava Visokog suda časti

 • prijedloge kompletnog sastava članova Odbora za Statut i

 • prijedloge plana i programa rada za period mandata.

 1. Predsjedništvo Stranke odlučuje i sastavlja izbornu listu kandidata koju predsjednik kandidacijske komisije predlaže na Izbornoj skupštini Stranke.

 1. NAČINI IZBORA

Članak 44.

 1. Izbor se provodi javnim glasovanjem ukoliko se ne pokaže potreba za tajnim (u slučaju izbora između dva kandidata ili po nekom drugom prijedlogu iz dnevnoga reda).

 2. Rezultat javnog glasovanja, tj. pravovaljane odluke izbora, donosi se natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

 1. TIJEK TAJNOGA GLASOVANJA

Članak 45.

 1. Nakon utvrđivanja kandidacijske liste, u slučaju potrebe izbora između dva kandidata ili po nekom drugom prijedlogu iz dnevnoga reda, Skupština odlučuje o načinu glasovanja – javno ili tajno.

 2. U slučajevima izjašnjavanja o drugim pitanjima , tajno se glasuje na način da se zaokruži riječ : ZA ili PROTIV, predloženoga prijedloga prema upitu na listiću.

 3. Tajnim glasovanjem rukovodi Predsjednik uz pomoć dva člana koji se odaberu iz sastava Skupštine.

 4. Predsjednik i dva člana iz točke (3) ovoga članka utvrđuju, a Predsjednik objavljuje rezultate glasovanja.

Članak 46.

 1. Tajno glasanje se provodi na ovjerenim glasačkim listićima, iste veličine i iste boje.

 2. Na glasačkim listićima kandidati se navode abecednim redom prezimena, ako se radi o izboru kandidata.

 3. Svaki član u Skupštini dobiva po jedan glasački listić kojI kada ga ispuni, stavlja u glasačku kutiju.

 4. Član Skupštine glasuje tako da na glasačkom listiću zaokružuje broj ispred kandidata za kojeg glasuje ili zaokruživanjem riječi : ZA ili PROTIV prijedloga, iz dnevnoga reda, o kojem se tajno glasa.

 5. Glasački listići se smatraju nevažećim iz kojih se ne može utvrditi je li član glasao ZA ili PROTIV predloženog prijedloga iz dnevnoga reda ili ako je na listiću zaokružio brojeve ispred imena i prezimena više predloženih kandidata.

 1. ZAPISNIK

Članak 47.

Što sve zapisnik mora službeno sadržavati i prosljeđivanje istoga članovima Skupštine opisano je u članku 22. i 23. ovoga Poslovnika.

 1. ZADAĆA IZBORNE SKUPŠTINE HSSČKŠ-a

Članak 48.

Zadaća Izborne skupštine je reizbor Predsjednika i predsjedništva Stranke kao i članova Nadzornog odbora, članova Odbora za Statut I članova Visokog suda časti, tj. Središnjih tijela Stranke.

 1. POSLOVNA TAJNA

Članak 49.

 1. Članovi Izborne skupštine Stranke dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji im postanu i jesu dostupni tijekom održavanja sjednice.

 2. Poslovnom tajnom smatraju se svi oni podaci koje odredi i navede Predsjednik Stranke, a vezani su za izravno ili neizravno djelovanje Stranke kao i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem sa Strankom, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba te je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Stranku kao i kada se ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Stranke.

 3. Službene izjave o odlukama donesenim na sjednicama Izbornih skupština Stranke daje Predsjednik Stranke ili osoba koju on za to ovlasti.

 1. JAVNOST RADA IZBORNE SKUPŠTINE HSSČKŠ-a

Članak 50.

Javnost rada Skupštine opisana je u članku 24. ovoga Poslovnika.

 1. ODNOSI S PREDSTAVNICIMA JAVNOG INFORMIRANJA

Članak 51.

Odnosi s predstavnicima javnog informiranja opisani su u članku 25. ovoga Poslovnika.

 1. PRIJELAZNE I ZVRŠNE FAZE

Članak 52.

Izborna skupština Stranke djeluje po ovom Poslovniku Skupštine HSSČKŠ-a.

Predsjednik HSSČKŠ-a

Nedjeljko Babić

3.IZVANREDNA SKUPŠTINA HSSČKŠ-a

 1. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 53.

 1. Izvanrednu skupštinu Stranke saziva Predsjednik Stranke samostalno ili na prijedlog ¾ članova Skupštine kada se za to ukažu izvanredne potrebe ili okolnosti.

 2. Izvanredna skupština Stranke radi po ovome Poslovniku skupštine HSSČKŠ-a.

 3. Sadržaj dnevnoga reda Izvanredne skupštine ovisi o trenutnim okolnostima ili izvanrednim potrebama rada Stranke.

 4. Rok za slanje poziva članovima Izvanredne skupštine je u ovisnosti pojave izvanrednih potreba ili okolnosti

Predsjednik HSSČKŠ-a

Nedjeljko Babić

 

 

U Zagrebu, 05. kolovoza, 2017.