Na temelju članka 47.točka (2) Statuta Hrvatske stranke svih čakavaca kajkavaca i štokavaca (u daljnjem tekstu Statut) Predsjedništvo Hrvatske stranke svih čakavaca kajkavaca i štokavaca ( u daljnjem tekstu Predsjedništvo) na sjednici održanoj 19. kolovoza 2017.god. donijelo je :

POSLOVNIK O RADU PREDSJEDNIŠTVA

HRVATSKE STRANKE SVIH ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

 1. Poslovnikom o radu Predsjedništva određuje se način rada i odlučivanja Predsjedništva, prava i dužnosti Predsjednika i članova Predsjedništva, obveza čuvanja poslovne tajne, sazivanja sjednica i njihov tijek, donošenja raznih stranačkih akata te druga pitanja bitna za rad i funkcioniranje Predsjedništva u skladu sa odredbama Statuta i Zakona o političkim strankama te drugim propisima Republike Hrvatske.

 2. Odredbe ovoga Poslovnika o pogledu načina rada primjenjuju se i na rad komisija, odbora, sekcija i drugih tijela osnovanih od strane Predsjedništva, a na prijedlog Predsjednika Stranke.

 3. Članovi Predsjedništva, kao i ostali koji sudjeluju u radu Predsjedništva i tijela koje je Predsjedništvo imenovalo na prijedlog predsjednika Stranke, dužni su se pridržavati propisanoga u ovome Poslovniku.

Članak 2.

 1. Predsjedništvo Stranke je najviše upravno tijelo između dviju Skupština Stranke.

 2. Predsjedništvo Stranke sastaje se svaka tri (3) mjeseca, a po potrebi i češće.

 3. Prilikom prihvaćanja dužnosti člana Predsjedništva svi članovi Predsjedništva obvezni su svojim potpisom potvrditi prihvaćanje pisane izjave o poštivanju čuvanja poslovne tajne vezane za rad i odluke Predsjedništva Stranke koje određuje i definira Predsjednik Stranke.

 4. Prilikom prihvaćanja dužnosti člana Predsjedništva svi članovi Predsjedništva obvezni su svojim potpisom potvrditi prihvaćanje pisane izjave o obveznom prihvaćanju odgovornosti i provedbi zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Članak 3.

 1. Svaki član Predsjedništva dužan je redovito biti prisutan sjednicama Predsjedništva te savjesno i odgovorno obavljati svoju dužnost u korist i svrhu napretka Stranke.

 2. Ukoliko je bilo koji član Predsjedništva spriječen prisustvovati sjednici Predsjedništva dužan je svoj izostanak opravdati Glavnom tajniku Stranke pisanim putem.

 3. Ako se članovi Predsjedništva Stranke ne odazovu tri puta uzastopno na sjednice Predsjedništva bez opravdanja ili ako ne plate tri mjeseca za redom članarinu ili se ogriješe o Statut Stranke, Etički kodeks Stranke ili Pravilnik o članstvu Stranke, Predsjednik Stranke ima obvezu i pravo zamijeniti ih drugim članovima Stranke bez da za to obavijesti Skupštinu Stranke.

 4. Svaki član Predsjedništva treba i ima pravo dobiti poziv za sjednicu, izviješća, analize i druge potrebite materijale za njegov čim uspješniji rad.

 1. SAZIVANJE SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA HSSČKŠ-a

Članak 4.

 1. Poziv za sazivanje sjednice, svim članovima Predsjedništva, mora biti upućen najkasnije sedam (7) dana prije termina određenoga za održavanje sjednice.

 2. Kad Predsjedništvo odlučuje o hitnim stvarima sjednice se iznimno mogu sazvati i u vremenu kraćem od sedam (7) dana.

Članak 5.

 1. Poziv na sjednicu treba sadržavati oznaku rednoga broja sjednice računajući od datuma konstituiranja Predsjedništva te mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice kao i predloženi dnevni red.

 2. Uz poziv na sjednicu Predsjeništva prilaže se zapisnik prethodne sjednice kao i materijali za pojedine točke predloženoga dnevnoga reda.

 3. Poziv i materijali za sjednicu mogu se članovima Predsjedništva uputiti preporučenom pošiljkom ili putem internetske pošte, uz potvrdu primitka.

Članak 6.

 1. Sjednice Predsjedništva Stranke saziva Predsjednik Predsjedništva Stranke koji njima i predsjedava.

 2. Predsjednik Predsjedništva Stranke je Predsjednik HSSČKŠ-a.

 3. U slučaju spriječenosti Predsjednika Stranke mijenja ga njegov zamjenik, a u slučaju i njegove spriječenosti mijenja ga član Predsjedništva kojega Predsjednik pismeno ovlasti.

 4. Ukoliko Predsjednik Predsjedništva, tijekom vođenja sjednice, bude spriječen za daljnje vođenje sjednice, sjednicu nastavlja voditi član Predsjedništva kojega odredi Predsjednik. Taj član je obvezan u najkraćem mogućem roku, nakon završetka dotične sjednice, izvijestiti pisano ili usmeno Predsjednika o tijeku dijela sjednice kojoj nije bio nazočan.

 5. Predsjednik Predsjedništva potpisuje akte koji se donose na sjednici.

 6. Sjednice Predsjedništva zajedno sa Predsjednikom obvezan je pripremati i njegov Ured (Voditelj ureda kabineta Predsjednika i Tajništvo Stranke).

 7. Predsjedništvo Stranke odgovara i podnosi izvještaje o svome radu Skupštini Stranke.

 1. SASTAV PREDSJEDNIŠTVA HSSČKŠ-a

Članak 7.

 1. Predsjedništvo Stranke sačinjavaju :

 • Predsjednik Stranke,

 • zamjenik predsjednika,

 • pet (5) dopredsjednika,

 • voditelj ureda Predsjednika,

 • glavni tajnik,

 • politički tajnik,

 • međunarodni tajnik,

 • organizacijsko-tehnički tajnik,

 • tajnik za financije

 • tajnik za administraciju,

 1. predsjednik Organizacije mladeži HSSČKŠ-a,

 2. predsjednica Organizacije žena HSSČKŠ-a „M. J. Zagorka“

 3. pet (5) članova Predsjedništva za kooptiranje

 1. TIJEK SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA HSSČKŠ-a

Članak 8.

 1. Sjednicu Predsjedništva otvara Predsjednik i utvrđuje je li na sjednici nazočan potreban broj članova Predsjedništva – natpolovična većina.

 2. Predsjedništvo Stranke može pravovaljano raditi i donositi odluke ukoliko je prisutna natpolovična većina članova Predsjedništva.

 3. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Predsjedništva.

 4. U slučaju nenazočnosti natpolovične većine Predsjednik pomiče početak rada za 15 min. do popune kvoruma.

 5. U slučaju nepopunjavanja kvoruma Predsjednik otkazuje sjednicu i saziva tj. određuje termin slijedećeg održavanja sjednice Predsjedništva.

Članak 9.

 1. Kada Predsjednik utvrdi kako je na sjednici Predsjedništva prisutan natpolovičan ili kompletan sastav članova Predsjedništva, on navodi datum, mjesto i početak same sjednice, zatim pozdravlja sve prisutne i podsjeća ih na obvezno čuvanje poslovne tajne (na što su se obvezali svojim potpisivanjem izjave prihvaćanja iste prilikom prihvaćanja dužnosti, a određene ovim Poslovnikom po članku 2. točka (3) ) te otvara sjednicu i predlaže :

 1. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika i

 2. dnevni red

 1. Svaki član Predsjedništva ima pravo predložiti da se predloženi dnevni red izmjeni ili dopuni.

 2. Odluku o prihvaćanju prijedloga iz točke 1. a) i b) ovoga članka donose članovi Predsjedništva natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.

 3. Nakon prihvaćanja prelazi se na razradu točaka iz dnevnoga reda na način da, redoslijedom točaka, svaki predlagač materijala tj. izlagatelj određene teme podnese izvještaje o svojoj temi tj. zadatku nakon čega Predsjednik otvara raspravu.

Članak 10.

 1. Svi članovi Predsjedništva obvezni su voditi brigu da se tijekom održavanja sjednica poštuje red i redoslijed kao i vrijeme izlaganja. Ako tko prekrši pravila Predsjednik ga može opomenuti, a u slučaju ponavljanja istog unosi se u zapisnik opomena upućena dotičnome članu Predsjedništva koji je opetovano prekršio pravilo.

 2. Za pravovaljano održavanje sjednice Predsjedništva i donošenje pravovaljanih odluka potreban je natpolovičan broj prisutnih članova Predsjedništva.

Članak 11.

 1. Ukoliko se tijekom rasprave utvrdi da je izvještaj ili prijedlog nepotpun, Predsjedništvo može odlučiti da se rasprava prekine, a dopunjeni izvještaj podnese na slijedećoj sjednici Predsjedništva.

 2. Ukoliko je tema o kojoj se vodila rasprava dovoljno razjašnjena da bi se mogla donijeti odluka, Predsjednik zaključuje raspravu.

 3. Predsjednik formulira prijedlog i daje ga na glasovanje.

 4. Ukoliko za rješavanje pojedinoga pitanja, iz dnevnoga reda, ima više prijedloga Predsjednik daje na glasovanje prijedloge onim redom kako su podneseni.

 5. Na osnovu rezultata glasovanja, Predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

 6. Prihvaćen je onaj prijedlog za kojega je glasovala natpolovična većina nazočnih članova Predsjedništva.

Članak 12.

Nakon detaljne obrade svih točaka dnevnoga reda Predsjednik se zahvaljuje svim članovima Predsjedništva na radu i zaključuje sjednicu decidirajući u koliko sati završava.

 1. ZAPISNIK SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSSČKŠ-a

Članak 13.

 1. Zapisnik ima obilježja isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada sjednice.

 2. O radu svake sjednice Predsjedništva Stranke vodi se zapisnik.

 3. Zapisnik vodi zapisničar koji je na sjednici Predsjedništva Stranke predložen od Predsjednika po članu 9. točka (1) a), a izglasan po članu 9. točka (3). ovoga Poslovnika.

 4. Zapisnik mora sadržavati :

 • osnovne podatke o radu sjednice,

 • redni broj sjednice,

 • datum i mjesto održavanja sjednice,

 • vrijeme početka i završetka trajanja sjednice, a u slučaju prekida sjednice vrijeme kada je prekinuta te kada je ponovno nastavljena,

 • imena, prezimena kao i broj nazočnih i nenazočnih članova Predsjedništva,

 • ime i prezime Predsjednika Predsjedništva koji predsjedava sjednicom, odnosno osobe koju je ovlastio da za vrijeme njegove odsutnosti tj spriječenosti vodi sjednicu,

 • imena i prezimena drugih osoba koje su prisutne sjednici, a bez prava odlučivanja su

( iz raznih pomoćnih tijela Predsjedništva),

 • utvrđivanje kvoruma,

 • odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Predsjedništva Stranke,

 • predložen i usvojen dnevni red,

 • imena i prezimena izlagatelja o pojedinim pitanjima po točkama dnevnoga reda,

 • kratak sadržaj izviješća o raspravama po točkama dnevnoga reda,

 • rezultate glasovanja po točkama dnevnoga reda,

 • zaključci i donesene odluke po točkama dnevnoga reda,

 • kratak sadržaj rasprave po točki dnevnoga reda pod razno

 • i druga bitna događanja sa sjednice.

 1. Zapisnik potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja prihvaćeni odlukom Predsjedništva iz članka 9. točka (3).

Članak 14.

 1. Zapisnik prethodne sjednice Predsjedništva dostavlja se članovima Predsjedništva na tekućoj sjednici ili po dogovoru ranije.

 2. Na svakoj novoj sjednici Predsjedništva, članovima Predsjedništva, daje se na prihvaćanje zapisnik od prethodno održane sjednice Predsjedništva.

 3. Svaki član Predsjedništva ima pravo zatražiti da se zapisnik sa prethodno održane sjednice Predsjedništva ispravi ili dopuni, nakon čega se tada tako cjeloviti zapisnik daje na prihvaćanje .

 4. Zapisnici sa sjednica Predsjedništva pohranjuju se i čuvaju u arhivi Stranke.

 1. USTROJSTVO POMOĆNIH TIJELA PREDSJEDNIŠTVA HSSČKŠ-a

Članak 15.

 1. Za izvršavanje stalnih i povremenih zadaća, na prijedlog Predsjednika, Predsjedništvo može osnivati Odbore, Komisije i druga tijela te koristiti usluge znanstvenih i stručnih, pravnih i fizičkih osoba.
 2. Aktom o osnivanju tijela iz točke 1. ovoga članka određuje se njihov stav, djelokrug i druga pitanja u svezi njihova rada.
 3. Tijela iz točke 1. ovoga članka nemaju prava odlučivanja.
 1. ZADAĆE PREDSJEDNIŠTVA HSSČKŠ-a

Članak 16.

 1. Zadaće Predsjedništva HSSČKŠ-a su da:
 • brine o izvršavanju usvojenoga Programa rada i provedbi odluka Redovne Skupštine Stranke,
 • raspravlja i odlučuje o političkim pitanjima osim o onima koja su izrijekom stavljena u djelokrug drugih Središnjih tijela Stranke,
 • utvrđuje prijedloge Programa i Planove rada Stranke,
 • donosi Poslovnik o svome radu,
 • saziva Redovnu Skupštinu Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke,
 • izrađuje prijedlog Statuta Stranke, Pravilnika i drugih općih akata koji se podnose Redovnoj Skupštini Stranke na prihvaćanje,
 • provodi Financijski plan, upravlja imovinom i novčanim sredstvima Stranke,
 • prihvaća Financijski plan i završni račun,
 • podnosi izvještaj o radu Redovne Skupštine Stranke,
 • na prijedlog Predsjednika Stranke podnosi Redovnoj Skupštini Stranke završni godišnji račun,
 • na prijedlog Presjednika Stranke imenuje ili razriješava glavnog tajnika, organizacijsko – tehničkog tajnika, političkog tajnika, tajnika za financije i tajnika za administraciju kao i njihove zamjenike,
 • jednom godišnje, na prijedlog Predsjednika Stranke, podnosi Redovnoj Skupštini Stranke prijedlog Programa rada i Financijski plan Stranke,
 • imenuje radna tijela, odbore i povjerenstva prema potrebi te im određuje sastav i zadatke, na prijedlog Predsjednika Stranke,
 • imenuje Savjete, Forume, Organizacije i druge ustrojstvene oblike prema potrebi, a na prijedlog Predsjednika Stranke,
 • analizira rad izabranih zastupnika Stranke u lokalnim odnosno državnim tijelima,
 • brine o kvaliteti članstva Stranke i ima pravo privremenog veta kojim se potencijalnom članu izriče odgoda primanja u Stranku u trajanju od dvanaest (12) mjeseci, na prijedlog Predsjednika Stranke,
 • donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke,
 • provodi kandidacijski postupak na temelju prijedloga Predsjednika Stranke i predlaže Izbornoj Skupštini Stranke kandidate za tijela Stranke,
 • donosi odluku o izmjeni imena Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke,
 • na prijedlog Predsjednika Stranke imenuje počasne članove Stranke,
 • donosi Pravilnik o članstvu,
 • donosi odluku o iznosu članarine,
 • raspravlja i odlučuje o tekućim dnevno – političkim pitanjima,
 • na prijedlog Predsjednika Stranke daje suglasnost za pokretanje stegovnog postupka protiv članova Središnjih tijela Stranke te državnih dužnosnika iz redova Stranke,
 • prije svakih unutarstranačkih izbora, na prijedlog Predsjednika Stranke, odlučuje o broju izaslanika za Skupštine općinskih, gradskih i gradskih četvrti kao i županijskih organizacija Stranke,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Stranke.
 1. Predsjedništvo Stranke djeluje prema Poslovniku kojega samo donosi.
 1. JAVNOST RADA PREDSJEDNIŠTVA HSSČKŠ-a

Članak 17.

 1. Javnost rada Predsjedništva ostvaruje se i osigurava dostavom pisanih materijala ustrojstvenim oblicima Stranke odobrenim od strane Predsjednika Stranke.
 2. Javnost rada Predsjedništva ostvaruje se i pozivanjem predstavnika sredstava javnog priopćavanja i konferencijama za tisak, ali samo uz odobrenje Predsjednika Stranke.

 1. POSLOVNA TAJNA

Članak 18.

 1. Članovi Predsjedništva dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji im postanu i jesu dostupni tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije unutar Predsjedništva Stranke.
 2. Poslovnom tajnom smatraju se svi oni podaci koje odredi i navede Predsjednik Stranke, a vezani su za izravno ili neizravno djelovanje Stranke kao i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem sa Strankom, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba te je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Stranku kao i kada se ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Stranke.
 3. Službene izjave o odlukama donesenim na sjednicama Predsjedništva daje Predsjednik Stranke ili osoba koju on za to ovlasti.
 1. PRIJELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

 1. Ovaj Poslovnik donosi Predsjedništvo natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Predsjedništva Stranke.
 2. Izmjene i dopune ovoga Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.
 3. Za tumačenje ovoga Poslovnika nadležan je Glavni tajnik Stranke.

Članak 20.

 1. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, tj prihvaćanjem na sjednici Predsjedništva HSSČKŠ-a.
 2. Kada je Poslovnik valjano usvojen na sjednici Predsjedništva te ga je potpisao Predsjednik Stranke, smatra se izvornikom Poslovnika.

Predsjednik HSSČKŠ-a

Nedjeljko Babić

U Zagrebu, 19. kolovoza, 2017.